Головна Для батьків і дітей Завдання конкурсних випробувань з інформатики 8 клас ІІ семестр

Завдання конкурсних випробувань з інформатики 8 клас ІІ семестр

Тести.

1. Задати у вигляді оператора присвоювання наступні дії:

а) змінній х присвоїти значення, що дорівнює півсумі значень змінних х та у;

б) подвоїти значення змінної а;

в) значення змінної х збільшити на 0,1;

г) змінити знак значення змінної t.

2. Вкажіть оператори виведення даних на екран:

     1) Read       2) Readln;       3) Write       4) Writeln       5) a:=…       6) begin…end;

3. При виконанні оператора Readln(a, b, c) введено числа -5  0  34. Які значення змінних а, b, c:

     1) a=-5, b=0, c=34      2) a=0, b=34, c=-5      3) a=34, b=0, c=-5      4) a=34, b=-5, c=0

4. Вкажіть правильно записані оператори:

1) Readln(a,b);  2) Read(a,c);    3) Readln(a,b+c,d);   4) Readln(2*c);   5) Readln(a);       6) Readln(2,a,b)  7) Readln(‘s=’,s);   8) Read(a, b, x1, y1, x2, y2, kyt);  

9) Readln(‘bbedite a,b’, a, b);   10) Readln a                             

5. Вкажіть правильно записані оператори:

     1) write(x;y)        2) write(a b)            3) write a, b       4) write(a, b)    5) write[a, b]   

     6) writeln5          7) writeln (a, b*c)    8) write(-a, b)    9) wreteln(c, b)

6. Після виконання оператора Write(‘S=’,S), де S=10 на екрані буде виведено рядок

     1) ’S=’,S    2) S=S    3) S=10    4) ’S=’,10    5) ’10=’,S    6) 10=10

7. Що буде надруковано на екрані в результаті виконання даного фрагмента програми?

a:=10;

if     a mod 2=1       then Write(a+2)        else Write(a-2)

8. Що буде надруковано на екрані в результаті виконання даного фрагмента програми?

a:=10;

if a div 2>=6     then   b:=a mod 5     else b:=a div 3;  Write (a-b).

9. Які з операторів записані вірно?

1) if a:=0 then a>0;    

2) if a>0 then a:=0;     

3) if 2*2=5 then WriteLn(2*2);

4) if x><0 then y:=x-2 else y:=x+2;   

5) if x=0 then y:=1024 else y:=x-1024;

6) if (x=0) or (x<>0) then y:=x;           

7) if x=0 and a>0 then b:=a else b:=x;

8) if (x<0) and (y<0) then x*y>0

Задачі

(розв’язати за допомогою мови програмування PASCAL)

1. Знайти подвоєну суму модулів трьох дійсних чисел.

2. Дано дійсне число х. Обчислити його квадрат, куб і корінь квадратний.

3. Знайти суму двох дійсних чисел.

4. Знайти суму модулів трьох дійсних чисел.

5. Обчислити значення виразу: а) (х+у)2-х+10;    б) 15х2+8х-9;  

6. Дано двозначне число. Знайти суму і добуток цифр числа

7. Дано трьохзначне число. Знайти число, яке утворюється перестановкою цифр десятків і одиниць (наприклад 342 відповідь 324)

8. Дано цілі числа у та х. Вивести подвоєне більше число.

9. Дано ціле число А. Якщо воно парне – вивести його частку від ділення на 2, інакше 0.    

10. З’ясувати чи ціле число с двозначне.

11. Скласти програму, яка визначає, чи належить точка Х відрізку [a, b].

12. Визначити, що більше: сума чи різниця трьох цілих чисел x, y, z

13. Дано двозначне число. З’ясувати, чи кратна сума його цифр шести;

14. Дано трьохзначне число. З’ясувати, чи сума першої та останньої цифри є парним числом

15. Дано трьохзначне число. Визначити, чи є це число паліндромом.

16. Знайти найбільше з трьох даних чисел.

17. Написати програму підрахунку суму парних чисел серед трьох задани.

18. Складіть програму для обчислення виразу:

a) max(x + y + z, x z y)+3;   b) min (x2+y2,y2+z2)-4. Значення змінних x, y, z вводяться з клавіатури.

19. Складіть програму, в якій із трьох введених із клавіатури чисел підносяться до квадрата додатні, а від’ємні залишаються без зміни.

20. Дано трьохзначне число. Знайти кількість цифр числа, які належать інтервалу (0; 5).

21. Задані дійсні числа a, b, c, d. Якщо вони утворюють спадну послідовність, то замінити їх значення модулями, якщо зростаючу, то збільшити всі значення в 10 разів, в протилежному випадку все залишити без змін.