Головна Для батьків і дітей Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 8 класу 2017-2018 н. р.

Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 8 класу 2017-2018 н. р.

Перелік завдань на розгалуження

1.  Визначити, чи є задане ціле число а непарним двозначним числом.

2.  Визначити, чи є серед заданих цілих чисел а, b, c хоч одне парне.

3.  Дано три числа. Вибрати з них ті, які належать заданому відрізку [a, b].

4.  Визначити, чи є серед цифр заданого цілого трьохзначного числа однакові.

5.  Задані площі круга і квадрата. Визначити, чи поміститься квадрат в крузі.

6.  Знайти найбільшу цифру трицифрового числа.

7.  Знайти найменшу цифру чотирьохцифрового числа.

8.  Два прямокутники задані довжинами своїх сторін. Сторони прямокутників паралельні. Визначити чи можна помістити перший прямокутник у другому.

9.  Визначити, чи можна побудувати прямокутник з відрізків, що мають довжини a, b, c d?

10. Скласти програму, у якій з трьох введених з клавіатури чисел додатні підносяться до квадрату, а від’ємні не змінюються.

11. Знайдіть кількість додатних (від’ємних) чисел серед 4-х цілих чисел A,B,C,D.

12. Задано 2 числа. Скласти програму, яка менше з них підносить до квадрату, а    більше залишає без змін. Якщо числа рівні, залишити їх без змін.

13. Скласти програму, яка визначає, чи належить точка A (x,y) кругу, радіус якого    дорівнює R з центром у точці (X0,Y0).

14. Задано 3 числа. Скласти програму, яка подвоїть задані числа, якщо X<=Y<=Z ,  та   будуть замінені на їх модулі у протилежному випадку.

15. Точка на площині задана своїми координатами (Х,У). Скласти програму, яка визначить, чи належить точка плоскій фігурі, що є кільцем з центром у точці (0,0), з внутрішнім радіусом, що дорівнює R1, та  зовнішнім радіусом, що дорівнює R2.

16. Скласти програму для обчислення значення функції у=1/х  для заданого х.

17. Скласти програму для визначення підходящого віку партнерів для вступу у шлюб, використовуючи такі міркування. Вік дівчини дорівнює половині віку чоловіка плюс 7; вік чоловіка дорівнює відповідно подвоєному віку дівчини мінус 14.  Дані для програми задати самостійно.

18. Написати програму для підрахунку суми тільки додатніх серед трьох даних чисел a, b, c.  

19. Дано три різних числа a, b, c. Знайти середнє з них. Середнім назвемо число, яке більше найменшого із даних чисел, алн менше найбільшого. 

 

20.  Скласти програму, яка визначає вид трикутника (рівносторонній, рівнобедрений, прямокутний, різносторонній) за його сторонамиa, b, c. Якщо трикутник не існує, то вивести відповідне повідомлення. 

21. За віком людини визначити період її життя:

a.       1-7 років: раннє дитинство;

b.      8-10 років: дитинство;

c.       11-18 років: юність;

d.      19-30: молодість;

e.      31-50: зрілий вік;

f.        51-65: середній вік;

g.      66-80:старість;

h.      >80 років: довгожитель.

22.  В залежності від отриманої учнем оцінки вивести на екран відповідне повідомлення.

23.  За номером пори року вивести назви місяців цієї пори року.

24.  За номером місяця визначити пору року.

25.  За номером місяця визначити кількість днів у ньому.

26.  За номером дня тижня написати його назву (понеділок).

27.  За номером дня тижня визначити кількість уроків у цей день.

28.  За номером дня тижня виводиться повідомлення про те який цей день: робочий чи вихідний.

29.  Скласти програму, при виконанні якої, за номером дня тижня виводиться повідомлення про кількість уроків в цей день.

30.  Дано натуральне число N (N<100), яке позначає вік людини. Додати до цього числа одне зі слів: «рік», «роки», «років», відповідно до норм української мов. 

 

Перелік завдань на цикли

 

1. Задане натуральне число. Чи є воно паліндромом?

2. Серед чотиризначних чисел обрати ті, у яких всі чотири  цифри різні.

3. На інтервалі від N до K  обрати ті числа, що містять рівно 3 однакові цифри. Приклад: 6766, 5444, 1161, 6000.

4. Є тризначне число, всі цифри якого різні. Якщо закреслити в ньому середню цифру, утвориться двозначне число, що є дільником даного. Знайти всі такі тризначні числа.

5. Натуральне число з N цифр є числом Армстронга, якщо сума його цифр, піднесених до N-ного степеня, дорівнює самому числу (приклад: 153 =1^3+5^3+3^3). Одержати всі числа Армстронга, що складаються з 3 і 4 цифр.

6. Знайти НСД та НСК двох натуральних чисел.

7. Задано 3 натуральних числа. Знайти НСД найбільшого і найменшого з них.

8. Скільки існує натуральних чисел від 20 до 120, не взаємно простих з 30?

9. Скільки існує натуральних чисел , менших 100 і взаємно простих з числом 36?

10. Знайти всі натуральні числа, менші заданого натурального М і взаємно  прості з ним.

11. Скласти програму скорочення дробів.

12. Порівняти два дроби за величиною.

13. Скласти програму додавання (віднімання ) двох дробів.

14. Скласти програму множення (ділення ) двох дробів.

15. Знайти найменший  дільник натурального числа.

16. Знайти всі дільники натурального числа.

17. Знайти найбільший  дільник натурального числа.

18. Знайти суму дільників числа та надрукувати їх.

19. Знайти кількість дільників числа та їх надрукувати.

20. Знайти натуральне число, добуток всіх дільників якого = 5832.

21. Знайти натуральне число, якщо воно ділиться  на 3 і на 4 і має 14 дільників.

22. Знайти натуральне число в межах від 1 до 10000 з максимальною сумою дільників.

23. Задано натуральні числа А і В.  Знайти всі дільники  числа А, взаємно прості з В.

24. Розкласти натуральне число на прості множники.

25. Чи є задане натуральне число простим?

26. На заданому інтервалі знайти всі прості числа.

27. Знайти 100 простих чисел.

28. Між якими двома послідовними простими числами знаходиться задане число К?

29. Знайти всі  тризначні числа, кратні 7, сума цифр яких також кратна 7. Якщо знайдене число непарне, визначити, чи є воно простим.

30. Дано просте число. Чи є в нього число – близнюк?

31. Знайти всі числа-близнюки  на заданому інтервалі.

32. Знайти та надрукувати  N чисел Фібоначчі.

33. Чи є задане натуральне число досконалим?

34.  На заданому інтервалі знайти всі досконалі числа.

 

 

 

 

 

 

І. Розгалуження

1. Вивести на екран номер координатної чверті, якій належить точка з координатами (х,у).

2. Написати фрагмент програми для підрахунку суми тільки додатних із трьох даних чисел.

3. Дано три числа. Написати програму для підрахунку кіль­кості серед них чисел, що є непарними або кратні 3.

4. Складіть програму, в якій із трьох введених із клавіатури чисел підносяться до квадрата додатні, а від’ємні залишаються без зміни.

5. Знайти найбільше з трьох даних чисел.

6. Дано три різних цілих числа, знайти середнє. Середнім назвемо число, більше від найменшого з даних чисел, але менше від найбільшого.

7. Скласти програму, яка зменшує перше введене число в 5 раз, якщо воно більше другого введеного числа за модулем.

8. Чи належіть число х відрізку [а,в] (а і в вводяться з клавіатури).

9. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Якщо x<0, то змінній z присвоїти значення модуля числа x, а в протилежному випадку  z присвоїти значення їх півсуми.

     10. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Якщо x і y від’ємні, то кожна з них замінити модулем, а якщо від’ємне хоч одне з           них, то збільшити кожне на 0.5.

 11. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Обчислити x-y, якщо x>y, а в протилежному випадку обчислити x-y+1.

 12. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Якщо хоча б одне з них належить відрізку [0.5,2], то обидва числа зменшити в 10  раз, залишити без змін – в протилежному випадку.

 13. Визначити, чи є задане ціле число а непарним двозначним числом.

 14. Визначити, чи є серед заданих цілих чисел а, b, c хоч одне парне.

 15. Дано три числа. Вибрати з них ті, які належать заданому відрізку [a, b].

 16. Визначити, чи є серед цифр заданого цілого трьохзначного числа однакові.

 17. Задані площі круга і квадрата. Визначити, чи поміститься квадрат в крузі.

 18. Визначити найбільшу цифру трицифрового числа.

 19. Два прямокутники задані довжинами своїх сторін. Сторони прямокутників паралельні. Визначити чи можна помістити перший прямокутник у другому.

 20. Дано значення змінних a, b, c, які є довжинами трьох відрізків. Написати програму, що визначає, чи можна побудувати трикутник з  відрізків заданої довжини.

21. За номером пори року вивести назви місяців цієї пори року.

 

22. За номером місяця визначити пору року.

 

23. За номером місяця визначити кількість днів у ньому.

 

24. За номером дня тижня визначити кількість уроків у цей день.

 

25. Дано натуральне число N (N<=100), яке позначає вік людини. Додати до цього числа одне зі слів: «рік», «роки», «років», відповідно до норм української мови. Наприклад: 1 рік, 12 років, 52 роки.

 

ІІ. Цикли

1. Знайти найменший  дільник натурального числа.

2. Знайти всі дільники натурального числа.

3. Знайти найбільший  дільник натурального числа.

4. Знайти суму дільників числа 600 та їх кількість.

5. Знайти всі дільники чисел 90 і 360.

6. Знайти натуральне число, добуток всіх дільників якого = 5832.

7. Знайти натуральне число, якщо воно ділиться  на 3 і на 4 і має 14 дільників.

8. Підрахувати кількість дільників натурального числа, що сформоване генератором випадкових чисел в діапазоні від 1 до 10000.

9. Скласти програму, яка знайшла б в інтервалі від 1 до 1000  число, що має найбільше дільників.

10. Знайти натуральне число в межах від 1 до 10000 з максимальною сумою дільників.

11. Скласти програму, що надрукувала б всі прості числа в діапазоні від        N  до M, а також підрахувати їх кількість.  N і M ввести з  клавіатури.

12. Між якими двома послідовними простими числами знаходиться задане число К?

13. Знайти і вивести на екран 5 простих чисел, більших заданого К, що вводиться з клавіатури.

14. Задано просте число Р. Знайти наступне  просте число.

15. Задано деяке  натуральне число Р. Знайти найближче до нього просте число.

16. Знайти всі  тризначні числа, кратні 7, сума цифр яких також кратна 7. Якщо знайдене число непарне, визначити, чи є воно простим.

17. Скласти програму пошуку трьох простих чисел, що передують числу М, що вводиться з клавіатури (М >=10).

18. Скласти програму пошуку всіх  чисел-близнюків, що належать заданому діапазону [M,N].

19. Дано просте число. Чи є в нього число – близнюк?

20.  Визначити, чи є числа, що перебувають по обидві сторона від заданого парного числа С, близнюками.

21. Чи є задане натуральне число досконалим?

22. Скласти програму пошуку всіх пар дружніх чисел, менших 10000.

23. Визначити кількість розрядів натурального числа N, заданого користувачем.

24. Обчислити суму цифр натурального числа N.

25. Записати задане число N у зворотному порядку.

26. Скласти програму,  що перевіряє, чи є число N, що вводиться з клавіатури, паліндромом.

27. Знайти і надрукувати всі  натуральні числа, які при піднесенні до квадрату дають паліндром.

28. Скласти програму,  що перевіряє, чи є серед паліндромів на інтервалі [10..1000000] прості числа.

29. Скласти програму,  що друкує всі непарні паліндроми на інтервалі [10..1000000].

30. Знайти і надрукувати всі  натуральні числа на інтервалі [1..2000], рівні  сумі кубів своїх цифр.

31. Знайти і надрукувати всі  натуральні числа на інтервалі [1..5000], рівні   кубу  суми своїх  цифр.

32. Знайти і надрукувати всі  чотиризначні числа, у яких  сума перших двох цифр дорівнює сумі двох останніх.

33. У заданому натуральному числі викинути цифри 3 і 7, залишивши незмінним порядок інших цифр.

34. Проаналізувати всі числа з діапазону [10..1000] і надрукувати ті з них, у запису яких нема цифр 3 і 7.

35. Знайти кількість шестизначних чисел, у яких всі цифри різні.

36. На інтервалі від N до K  обрати ті числа, що містять рівно 3 однакові цифри. Приклад: 6766, 5444, 0060, 0006.

37. Скласти програму обчислення цифрового кореня натурального числа, введеного з клавіатури.

Обчислити  і надрукувати цифрові корені досконалих чисел, що належать діапазону  від  Х до У, який вводиться з клавіатури. 

38. Обчислити  і надрукувати всі числа з діапазону  [10..9999], кратні своєму  цифровому кореню.

39. Обчислити  і надрукувати всі числа з діапазону  [100..99999], цифровий корінь яких:

кратний 3 або 5 є простим числом.

40. Задано 3 натуральних числа. Знайти НСД найбільшого і найменшого з них.

41. Скільки існує натуральних чисел від 20 до 120, не взаємно простих з 30?

42. Скільки існує натуральних чисел , менших 100 і взаємно простих з числом 36?

43. Знайти всі натуральні числа, менші заданого натурального М і взаємно  прості з ним.

44. Скласти програму скорочення дробів.

45. Порівняти два дроби за величиною.

46. Скласти програму додавання (віднімання ) двох дробів.

47. Скласти програму множення (ділення ) двох дробів.